Mešani ekonomski sistem - pregled, kako deluje, prednosti in slabosti

Mešani gospodarski sistem je opredeljen kot gospodarski sistem, ki združuje elemente tržnega gospodarstva in elemente načrtnega gospodarstva. Gre za sintezo socializma in kapitalizma. Kapitalizem Kapitalizem je ekonomski sistem, ki omogoča in spodbuja zasebno lastništvo podjetij, ki ustvarjajo dobiček. Za kapitalizem, znan tudi kot tržni sistem, so značilne zasebne lastniške pravice nad zemljišči, konkurenčni trgi, stabilna pravna država, prosto delujoči trgi kapitala, ki vključuje tako zasebna podjetja kot javna podjetja. Večina sodobnih gospodarstev izvaja mešani gospodarski sistem.

Mešani gospodarski sistem

Mešani gospodarski sistem prinaša prednosti prostih trgov in tudi vladnega posredovanja. Obstajajo pa tudi pomisleki glede trajnosti Trajnost Trajnost je v bistvu zmožnost zadovoljevanja potreb sedanje generacije z uporabo razpoložljivih virov, ne da bi pri tem vplivala na prihodnje generacije in učinkovitost mešanega gospodarskega sistema.

Povzetek

  • Mešani gospodarski sistem sintetizira elemente tržnega gospodarstva in elemente ukaznega gospodarstva.
  • V mešanem gospodarskem sistemu prosti trgi sočasno obstajajo z vladnim posredovanjem, zasebna podjetja pa z javnimi.
  • Prednosti mešanega gospodarstva vključujejo učinkovito proizvodnjo in razporejanje virov ter izboljšanje socialne blaginje.

Kako deluje mešani ekonomski sistem

Mešani gospodarski sistem ima tako značilnosti tržnega kot načrtovanega gospodarstva. V tržnem gospodarstvu lahko zasebna podjetja ustanavljajo podjetja in ustvarjajo dobiček. Trg (ponudba in povpraševanje Ponudba in povpraševanje Zakoni ponudbe in povpraševanja so mikroekonomski koncepti, ki trdijo, da sta na učinkovitih trgih dobavljena količina blaga in količina, ki se od tega zahteva, enaki. Cena tega blaga je tudi določeno s točko, v kateri sta ponudba in povpraševanje enaki med seboj.) določa cene blaga in storitev ter razporeditev virov.

Na drugi strani v poveljniškem gospodarstvu vlada uravnava trg ali ima v lasti ključne panoge. Proizvodnjo in prodajo blaga določa vlada. Kuba in Severna Koreja sta nekaj redkih držav z gospodarstvom poveljevanja.

V mešanem gospodarskem sistemu zasebni sektor in javni sektor sobivata. Obstaja določena stopnja gospodarske svobode, tako da lahko zasebni sektor odloča o uporabi kapitala in išče dobičke. Hkrati vladi omogoča, da posreduje v nekaterih gospodarskih dejavnostih in panogah. Z zagotavljanjem javnih dobrin in pobiranjem davkov lahko vlada ustvari večjo socialno blaginjo.

ZDA sledijo mešanemu gospodarskemu sistemu. V večini industrij v ZDA prevladujejo zasebna podjetja z določeno stopnjo vladnega posredovanja, kot so kmetijske subvencije in finančni predpisi.

Nekatere bistvene panoge, kot so obramba države, javni prevoz in dostava paketov, so delno v javni lasti. Mešani gospodarski sistem je najpogostejši in najbolj praktičen sistem v sodobni družbi. Čisto poveljevalno gospodarstvo ali tržno gospodarstvo obstaja le teoretično.

Prednosti mešanega gospodarskega sistema

Mešani gospodarski sistem združuje značilnosti tržnega in poveljevalnega gospodarstva z obema stranema

1. Učinkovita razporeditev virov

Viri se učinkovito dodelijo tja, kjer so najbolj potrebni v zasebnem sektorju. Tako lahko potrebe kupcev bolje izpolnimo.

2. Spodbude za inovacije in učinkovitost proizvodnje

Na prostem trgu s konkurenco so podjetja, ki lahko učinkoviteje proizvajajo, nagrajena z višjimi dobički. Podjetja so tako motivirana za dodeljevanje kapitala za doseganje inovacij in učinkovitosti proizvodnje. Kupci lahko prejmejo najboljšo vrednost za tisto, kar so plačali.

3. Vladna podpora

Javni sektor v mešanem gospodarstvu blaži slabosti prostega trga. Zasebna podjetja bi lahko zanemarila nekatere ključne panoge ali prinesla socialno blaginjo. V mešanem gospodarstvu lahko vladno posredovanje s subvencijami ali lastništvom podpira te ključne panoge, kot so izobraževanje, obramba in vesoljska industrija.

Vlada skrbi tudi za manj konkurenčna podjetja in prikrajšane posameznike. Na primer, davek je učinkovito orodje za zmanjšanje neenakosti s prerazporejanjem dohodkov. Vlada lahko izvaja tudi zdravstvene programe, upokojitev in druge programe za izboljšanje blaginje splošne družbe.

Pomanjkljivosti mešanega gospodarskega sistema

Bistveno je določiti, v kolikšni meri bi mešani gospodarski sistem moral vsebovati proste trge in vladne posege. V različnih družbah se v različnih obdobjih spreminja brez določenega standarda.

1. Pomanjkanje vladne podpore

Če dobi gospodarstvo preveč svobode, prikrajšane skupine vlade ne bodo prejele zadostne podpore. Če bo gospodarstvo videlo pretirano vladno posredovanje, bodo podjetja brez spodbude za učinkovito proizvodnjo. Za mešano gospodarstvo je ključnega pomena, da najde ravnotežje.

2. Neupravičen vpliv zasebnih podjetij

Ker so zasebna podjetja in državna intervencija združeni v istem sistemu, lahko velike korporacije poskušajo lobirati pri vladi. Lahko vplivajo na zakonodajo ali dejavnosti, ki koristijo sebi.

Vladno posredovanje vodi tudi v moralne nevarnosti Moralna nevarnost Moralna nevarnost se nanaša na situacijo, ki nastane, ko ima posameznik priložnost izkoristiti posel ali situacijo, saj ve, da so vsa tveganja in. Zasebna podjetja, zlasti velika, bi lahko tvegala več, saj vedo, da so prevelika, da bi propadla. Vlada jih bo rešila, če bodo zapadli v gospodarsko krizo.

Kritike mešanega gospodarskega sistema

Kritik mešanega gospodarskega sistema je veliko. Avstrijska ekonomska šola dvomi o vzdržnosti mešanega gospodarstva. Navaja, da bo vladno posredovanje povzročilo neželene posledice, ki zahtevajo nadaljnje posredovanje.

Na primer, nadzor cen lahko povzroči pomanjkanje ponudbe, vlada pa mora sprejeti dodatne ukrepe za spodbujanje proizvodnje. Mešano gospodarstvo je zato nestabilno in teži k socializmu.

Druga kritika je ekonomistov Public Choice. Predlagajo, da bo interakcija trgov, vladnih oblikovalcev politik in gospodarskih interesnih skupin politiko oddaljila od javnega interesa. Zainteresirane skupine bodo proizvodnim dejavnostim odvzele nekaj virov in jih uporabile za vplivanje na ekonomsko politiko v svoje korist.

Dodatni viri

Finance je uradni ponudnik globalnega certificiranega bančnega in kreditnega analitika (CBCA) ™. Certifikacija CBCA ™. Akreditacija pooblaščenega bančnega in kreditnega analitika (CBCA) ™ je globalni standard za kreditne analitike, ki zajema finance, računovodstvo, kreditno analizo in analizo denarnega toka. , modeliranje zavez, odplačila posojila in še več. certifikacijski program, namenjen vsem, da postanejo finančni analitiki svetovnega razreda. Za nadaljnje napredovanje v karieri vam bodo v pomoč spodnji dodatni finančni viri:

  • Laissez-faire Laissez-faire Laissez-faire je francoska fraza, ki v prevodu pomeni "pusti nas pri miru". Nanaša se na politično ideologijo, ki zavrača prakso vladnega posredovanja v gospodarstvu. Poleg tega država velja za oviro za gospodarsko rast in razvoj.
  • Monetaristična teorija Monetaristična teorija Monetaristična teorija (imenovana tudi "monetarizem") je temeljna makroekonomska teorija, ki se osredotoča na pomen ponudbe denarja kot ključnega
  • Neoklasična ekonomija Neoklasična ekonomija Neoklasična ekonomija je širok pristop, ki pojasnjuje proizvodnjo, oblikovanje cen, porabo blaga in storitev ter razdelitev dohodka z
  • Socializem proti kapitalizmu Socializem proti kapitalizmu V gospodarstvu socializem proti kapitalizmu predstavlja nasprotujoče si šole mišljenja in njihovi osrednji argumenti se dotikajo vloge vlade v gospodarstvu in ekonomske enakosti med državljani

Zadnje objave