Izkaz denarnih tokov - Kako pripraviti izkaze denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov (imenovan tudi izkaz denarnih tokov Izkaz denarnih tokov Izkaz denarnih tokov (uradno imenovan Izkaz denarnih tokov) vsebuje informacije o tem, koliko denarja je podjetje ustvarilo in porabilo v določenem obdobju. 3 oddelki: denar od poslovanja, denar od naložb in denar od financiranja.) Je eden od treh ključnih računovodskih izkazov. Tri računovodske izkaze. Trije računovodski izkazi so izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in izkaz denarnih tokov. Ti trije temeljni izkazi so zapleteni, v katerih se poroča o denarju, ustvarjenem in porabljenem v določenem časovnem obdobju (npr. Mesec, četrtletje ali leto). Izkaz denarnih tokov deluje kot most med izkazom poslovnega izida. Izkaz poslovnega izida je izkaz poslovnega izidas temeljnimi računovodskimi izkazi, ki prikazuje njihov dobiček in izgubo v določenem časovnem obdobju. Dobiček ali izguba se določi tako, da se upoštevajo vsi prihodki in odštejejo vsi odhodki tako iz poslovnih kot iz drugih dejavnosti. Ta izkaz je eden od treh izkazov, uporabljenih tako v financah podjetij (vključno s finančnim modeliranjem) kot računovodstvu. in bilanca stanja Bilanca stanja Bilanca stanja je eden od treh temeljnih računovodskih izkazov. Ti izkazi so ključni tako za finančno modeliranje kot za računovodstvo. Bilanca stanja prikazuje celotna sredstva podjetja in kako se ta sredstva financirajo bodisi z dolgom bodisi z lastniškim kapitalom. Sredstva = Obveznosti + Kapital s prikazom, kako se je denar prenašal v podjetje in iz njega.Dobiček ali izguba se določi tako, da se upoštevajo vsi prihodki in odštejejo vsi odhodki tako iz poslovnih kot iz drugih dejavnosti. Ta izkaz je eden od treh izkazov, uporabljenih tako v financah podjetij (vključno s finančnim modeliranjem) kot računovodstvu. in bilanca stanja Bilanca stanja Bilanca stanja je eden od treh temeljnih računovodskih izkazov. Ti izkazi so ključni tako za finančno modeliranje kot za računovodstvo. Bilanca stanja prikazuje celotna sredstva podjetja in kako se ta sredstva financirajo bodisi z dolgom bodisi z lastniškim kapitalom. Sredstva = Obveznosti + Kapital s prikazom, kako se je denar prenašal v podjetje in iz njega.Dobiček ali izguba se določi tako, da se upoštevajo vsi prihodki in odštejejo vsi odhodki tako iz poslovnih kot iz drugih dejavnosti. Ta izkaz je eden od treh izkazov, uporabljenih tako v financah podjetij (vključno s finančnim modeliranjem) kot računovodstvu. in bilanca stanja Bilanca stanja Bilanca stanja je eden od treh temeljnih računovodskih izkazov. Ti izkazi so ključni tako za finančno modeliranje kot za računovodstvo. Bilanca stanja prikazuje celotna sredstva podjetja in kako se ta sredstva financirajo bodisi z dolgom bodisi z lastniškim kapitalom. Sredstva = Obveznosti + Kapital s prikazom, kako se je denar prenašal v podjetje in iz njega.in bilanca stanja Bilanca stanja Bilanca stanja je eden od treh temeljnih računovodskih izkazov. Ti izkazi so ključni tako za finančno modeliranje kot za računovodstvo. Bilanca stanja prikazuje celotna sredstva podjetja in kako se ta sredstva financirajo bodisi z dolgom bodisi z lastniškim kapitalom. Sredstva = Obveznosti + Kapital s prikazom gibanja denarja v podjetju in iz njega.in bilanca stanja Bilanca stanja Bilanca stanja je eden od treh temeljnih računovodskih izkazov. Ti izkazi so ključni tako za finančno modeliranje kot za računovodstvo. Bilanca stanja prikazuje celotna sredstva podjetja in kako se ta sredstva financirajo bodisi z dolgom bodisi z lastniškim kapitalom. Sredstva = Obveznosti + Kapital s prikazom gibanja denarja v podjetju in iz njega.

Trije oddelki izkaza denarnih tokov:

 1. Operativne dejavnosti : glavne dejavnosti organizacije, ki ustvarjajo dohodek, in druge dejavnosti, ki ne vlagajo ali financirajo; morebitni denarni tokovi iz kratkoročnih sredstev Finančna sredstva Finančna sredstva se nanašajo na sredstva, ki izhajajo iz pogodbenih dogovorov o prihodnjih denarnih tokovih ali iz lastništva kapitalskih instrumentov drugega podjetja. Ključne in kratkoročne obveznosti Kratkoročne obveznosti Kratkoročne obveznosti so finančne obveznosti poslovnega subjekta, ki zapadejo v plačilo v roku enega leta. Podjetje jih prikazuje v bilanci stanja. Obveznost nastopi, ko je podjetje opravilo transakcijo, ki je ustvarila pričakovanje za prihodnji odliv denarnih sredstev ali drugih gospodarskih virov.
 2. Naložbene dejavnosti : Vsi denarni tokovi pri pridobivanju in odtujitvi dolgoročnih sredstev Dolgoročna sredstva Dolgoročna sredstva so sredstva, ki jih podjetje uporablja v svojem proizvodnem procesu in ki imajo običajno dobo koristnosti več kot eno leto. Takšna sredstva lahko štejemo tudi za "osnovna sredstva", saj lahko prispevajo k velikemu delu stalnih stroškov podjetja, povezanih s proizvodnjo. in druge naložbe, ki niso vključene v denarne ustreznike
 3. Finančne dejavnosti : Vsi denarni tokovi, ki povzročijo spremembe v velikosti in sestavi vloženega lastniškega kapitala ali posojila podjetja (tj. Obveznice, delnice, dividende Dividenda Dividenda je delež dobička in zadržanega dobička, ki ga družba izplača delničarjev. Ko podjetje ustvari dobiček in nabere zadržani dobiček, se lahko ta dobiček ponovno investira v podjetje ali izplača delničarjem kot dividenda.)

Diagram izkaza denarnih tokov

Slika iz tečaja Finančne analize financ.

Opredelitve denarnega toka

Denarni tok: Prilivi in ​​odlivi denarnih sredstev in njihovih ustreznikov (več o tem preberite v Finančnem vodniku denarnega toka Uvod v končni denarni tok (EBITDA, CF, FCF, FCFE, FCFF) To je končni vodnik denarnega toka za razumevanje razlik med EBITDA, Denarni tok iz poslovanja (CF), prosti denarni tok (FCF), prosti denarni tok brez finančnega pretoka ali prosti denarni tok do podjetja (FCFF). Naučite se formule za izračun vsake in jih izpeljite iz izkaza poslovnega izida, bilance stanja ali izkaza denarnih tokov )

Denarna bilanca: Gotovina v blagajni in vloge na vpogled (denarna bilanca v bilanci stanja Bilanca stanja Bilanca stanja je eden od treh temeljnih računovodskih izkazov. Ti izkazi so ključni tako za finančno modeliranje kot računovodstvo. Bilanca stanja prikazuje celotna sredstva družbe, in kako se ta sredstva financirajo bodisi z dolgom bodisi s kapitalom. Sredstva = Obveznosti + Kapital)

Denarni ustrezniki: Denarni ustrezniki Denarni ustrezniki Denarna sredstva in njihovi ustrezniki so najbolj likvidna od vseh sredstev v bilanci stanja. Denarni ustrezniki vključujejo vrednostne papirje denarnega trga, bančni akcepti vključujejo denarna sredstva v obliki bančnih depozitov, kratkoročne naložbe in vsa zelo enostavno zamenljiva denarna sredstva - vključujejo prekoračitve in denarne ustreznike s kratkoročnimi zapadlostmi (manj kot tri mesece).

Klasifikacije denarnih tokov

1. Operativni denarni tok

Poslovne dejavnosti so glavne dejavnosti podjetja, ki ustvarjajo dohodek. Denarni tok iz poslovanja Denarni tok iz poslovanja Denarni tok iz poslovanja je odsek izkaza denarnih tokov podjetja, ki predstavlja znesek denarja, ki ga podjetje ustvari (ali porabi) pri opravljanju svojih poslovnih dejavnosti v določenem časovnem obdobju. Poslovne dejavnosti vključujejo ustvarjanje prihodkov, plačilo stroškov in financiranje obratnega kapitala. običajno vključuje denarne tokove, povezane s prodajo, nakupi in drugimi odhodki.

Glavni finančni direktor družbe (CFO) izbira med neposredno in posredno predstavitvijo denarnega toka iz poslovanja:

 • Neposredna predstavitev : Delovni denarni tokovi so predstavljeni kot seznam denarnih tokov; prihodek od prodaje, izplačilo za kapitalske odhodke Kapitalski odhodki Kapitalski odhodki se nanašajo na sredstva, ki jih podjetje porabi za nakup, izboljšanje ali vzdrževanje dolgoročnih sredstev za izboljšanje učinkovitosti ali zmogljivosti podjetja. Dolgoročna sredstva so običajno fizična in imajo dobo koristnosti več kot eno obračunsko obdobje. itd. To je preprosta, a redko uporabljena metoda, saj je posredna predstavitev pogostejša.
 • Posredna predstavitev : Denarni denarni tokovi so predstavljeni kot uskladitev dobička z denarnim tokom:
Dobiček P
Amortizacija D
Amortizacija A
Stroški oslabitve jaz
Sprememba obratnega kapitala ΔWC
Sprememba rezervacij ΔP
Davek na obresti (JAZ)
Davek (T)
Denarni denarni tok OCF

Postavke v izkazu denarnega toka niso vsi dejanski denarni tokovi, temveč "razlogi, zakaj se denarni tok razlikuje od dobička."

Stroški amortizacije Stroški amortizacije Stroški amortizacije se uporabljajo za zmanjšanje vrednosti naprav, nepremičnin in opreme, da se s časom ujemajo z njihovo uporabo in obrabo. Odhodki za amortizacijo se uporabljajo, da bolje odražajo stroške in vrednost dolgoročnega sredstva, saj se nanašajo na prihodek, ki ga ustvari. zmanjša dobiček, vendar ne vpliva na denarni tok (gre za nedenarne stroške. Negotovinski odhodki. Negotovinski odhodki se pojavijo v izkazu poslovnega izida, ker računovodska načela zahtevajo, da se evidentirajo, čeprav dejansko niso plačani z denarjem.). Zato je dodan nazaj. Če je dobiček izhodišča v izkazu poslovnega izida nad obrestmi in davkom, je treba odšteti denarne tokove za obresti in davke, če jih želimo obravnavati kot operativne denarne tokove.

Ni posebnih navodil o tem, kateri znesek dobička je treba uporabiti pri uskladitvi. Različna podjetja uporabljajo dobiček iz poslovanja, dobiček pred obdavčitvijo, dobiček po obdavčitvi ali čisti dohodek. Čisti dohodek Čisti dohodek je ključna postavka ne samo v izkazu poslovnega izida, temveč v vseh treh temeljnih računovodskih izkazih. Medtem ko se do njega pride prek izkaza poslovnega izida, se čisti dobiček uporablja tudi v bilanci stanja in izkazu denarnega toka. . Jasno je, da bo natančno izhodišče za uskladitev določilo natančne prilagoditve, ki so bile izvedene za dosego številke operativnega denarnega toka.

2. Vlaganje denarnega toka

Denarni tok iz naložbenih dejavnosti Denarni tok iz naložbenih dejavnosti Denarni tok iz naložbenih dejavnosti je odsek izkaza finančnega toka podjetja, ki prikazuje, koliko denarja je bilo v določenem časovnem obdobju porabljenega (ali ustvarjenega iz njega) za naložbe. Naložbene dejavnosti vključujejo nakupe dolgoročnih sredstev, prevzeme podjetij, naložbe v tržne vrednostne papirje pa vključujejo pridobivanje in odtujitev nekratkoročnih sredstev in druge naložbe, ki niso vključene v denarne ustreznike. Naložbeni denarni tokovi običajno vključujejo denarne tokove, povezane z nakupom ali prodajo nepremičnin, naprav in opreme (PP&E) PP&E (opredmetena osnovna sredstva) PP&E (nepremičnine, naprave in oprema) je eno od osnovnih nekratkoročnih sredstev, ki jih najdemo na bilanco stanja. Na PP&E vplivajo Capex, amortizacija,in Nakupi / odtujitve osnovnih sredstev. Ta sredstva igrajo ključno vlogo pri finančnem načrtovanju in analizi poslovanja podjetja in prihodnjih izdatkov, drugih dolgoročnih sredstev in drugih finančnih sredstev.

Denar, porabljen za nakup PP&E, imenujemo kapitalski izdatki (ali CapEx Kako izračunati CapEx - formula V tem priročniku je prikazano, kako izračunati CapEx tako, da se iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja za finančno modeliranje in analizo na kratko izračuna formula CapEx.

3. Financiranje denarnega toka

Denarni tok iz finančnih dejavnosti Denarni tok iz finančnih dejavnosti Denarni tok iz finančnih dejavnosti je neto znesek financiranja, ki ga podjetje ustvari v določenem časovnem obdobju in se uporablja za financiranje poslovanja. Finančne dejavnosti vključujejo izdajo in odplačilo lastniškega kapitala, izplačilo dividend, izdajo in odplačilo dolga, obveznosti najema kapitala pa so dejavnosti, ki povzročajo spremembe v velikosti in sestavi lastniškega kapitala ali posojil podjetja. Finančni denarni tokovi običajno vključujejo denarne tokove, povezane z najemanjem in odplačevanjem bančnih posojil ter izdajo in odkupom delnic. Izplačilo dividende Dividenda na delnico (DPS) Dividenda na delnico (DPS) je skupni znesek dividend, pripisanih vsaki posamezni delnici, ki je v posesti v podjetju.Izračun dividende na delnico se obravnava tudi kot denarni tok financiranja.

Naučite se analizirati izkaz denarnega toka v tečaju finančne analize financ.

Primer izkaza denarnih tokov

Spodaj je primer Amazonovega letnega poročila za leto 2017, ki razčlenjuje denarni tok, ustvarjen iz poslovanja, vlaganja in financiranja. Naučite se analizirati konsolidirani izkaz denarnih tokov Amazona na tečaju Amazon Advanced Advanced Modeling Model.

Amazonov konsolidirani izkaz denarnih tokov 2017Vir: amazon.com

Slika: Tečaj finančnega programa za usposabljanje finančnih analitikov FMVA® Certification Pridružite se 350.600+ študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari.

Obresti in denarni tok

V skladu z MSRP obstajajo dva načina prikazovanja odhodkov za obresti Odhodki za obresti Odhodki za obresti nastanejo pri podjetju, ki financira z najemi dolgov ali kapitala. Obresti se nahajajo v izkazu poslovnega izida, lahko pa se izračunajo tudi po časovnem razporedu dolga. V razporedu je treba opisati vse glavne dele dolga, ki jih ima družba v bilanci stanja, in izračunati obresti tako, da pomnožite vrednost izkaza denarnih tokov. Mnoga podjetja predstavljajo tako prejete obresti kot plačane obresti kot denarni tok iz poslovanja. Drugi prejete obresti obravnavajo kot naložbeni denarni tok in plačane obresti kot finančni denarni tok. Uporabljena metoda je izbira finančnega direktorja.

V skladu z US GAAP GAAP GAAP ali splošno sprejetimi računovodskimi načeli je splošno priznan sklop pravil in postopkov, namenjenih urejanju računovodstva podjetij in računovodskega poročanja. GAAP je obsežen sklop računovodskih praks, ki jih je skupaj razvil Odbor za standarde finančnega računovodstva (FASB), plačane in prejete obresti pa se vedno obravnavajo kot denarni tokovi iz poslovanja.

Prosti denarni tok

Investicijski bančniki Kaj počnejo investicijski bankirji? Kaj počnejo investicijski bankirji? Investicijski bankirji lahko delajo 100 ur na teden, opravljajo raziskave, finančno modeliranje in predstavljajo predstavitve. Čeprav ima nekaj najbolj zaželenih in finančno koristnih položajev v bančni industriji, je investicijsko bančništvo tudi ena najzahtevnejših in najtežjih poklicnih poti, vendar vodniki za IB in finančni strokovnjaki uporabljajo različne ukrepe denarnega toka za različne namene. Prosti denarni tok Prosti denarni tok (FCF) Prosti denarni tok (FCF) meri sposobnost podjetja, da ustvari tisto, kar vlagatelje najbolj zanima: denar, ki je na voljo, se razdeli diskrecijsko, je pogost ukrep, ki se običajno uporablja za vrednotenje DCF Brezplačni vodnik po modelu DCF Model DCF je posebna vrsta finančnega modela, ki se uporablja za vrednotenje podjetja.Model je preprosto napoved prostega denarnega toka v podjetju. Vendar prosti denarni tok nima dokončne opredelitve in ga je mogoče izračunati in uporabiti na različne načine.

Preberite več o tem, kako najti najpomembnejše koncepte v svojem lastnem tempu v vodnikih o finančnem vrednotenju Free Vrednotenje, ki jih najdete v Finance's Ultimate Cash Flow Guide. Ti članki vas bodo naučili najboljših praks vrednotenja poslovanja in kako ovrednotiti podjetje z uporabo primerljive analize podjetij, modeliranja diskontiranega denarnega toka (DCF) in predhodnih transakcij, kot se uporabljajo pri investicijskem bančništvu, raziskovanju lastniškega kapitala,.

Kako pripraviti izkaz denarnih tokov?

Operativni del izkaza denarnih tokov je mogoče prikazati bodisi z neposredno metodo bodisi s posredno metodo. Pri obeh metodah sta naložbeni in finančni del enaka; razlika je le v delovnem odseku. Neposredna metoda prikazuje glavne razrede bruto denarnih prejemkov in bruto gotovinskih plačil. Po drugi strani se posredna metoda začne s čistim dobičkom in prilagodi dobiček / izgubo glede na učinke transakcij. Na koncu bodo denarni tokovi iz operacijskega odseka dali enak rezultat, ne glede na neposreden ali posreden pristop, vendar se bo predstavitev razlikovala.

Odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) je naklonjen neposredni metodi poročanja, ker zagotavlja več koristnih informacij kot posredna metoda. Verjame pa, da več kot 90% podjetij uporablja posredno metodo.

Neposredna metoda vs posredna metoda predstavitve

Obstajata dve metodi za pripravo izkaza denarnih tokov: neposredna metoda in posredna metoda.

Pri neposredni metodi se vsi posamezni primeri prejetega ali izplačanega denarja seštejejo, skupni znesek pa nastali denarni tok.

Pri posredni metodi se za izračun denarnega toka uporabijo računovodske postavke, kot so čisti dobiček, amortizacija itd. Pri finančnem modeliranju Kaj je finančno modeliranje Finančno modeliranje se izvaja v Excelu za napovedovanje finančne uspešnosti podjetja. Pregled finančnega modeliranja, kako in zakaj zgraditi model. , izkaz denarnega toka se vedno pripravi po posredni metodi.

Spodaj je primerjava neposredne metode in posredne metode.

Izkaz denarnih tokov

Kaj nam lahko pove izkaz denarnih tokov?

 • Denarna sredstva iz poslovnih dejavnosti lahko primerjamo z neto dohodki podjetja. Čisti dohodek Čisti dohodek je ključna postavka ne samo v izkazu poslovnega izida, temveč v vseh treh temeljnih računovodskih izkazih. Medtem ko se do njega pride prek izkaza poslovnega izida, se čisti dobiček uporablja tudi v bilanci stanja in izkazu denarnega toka. za določitev kakovosti zaslužka. Če je denar iz operativnih dejavnosti višji od neto dohodka, naj bi bil zaslužek "visokokakovosten".
 • Ta izjava je koristna za vlagatelje, saj pod pojmom, da je denar gotovina, vlagateljem omogoča, da dobijo splošen občutek prilivov in odlivov denarja v podjetju ter pridobijo splošno razumevanje celotne uspešnosti.
 • Če podjetje financira izgube iz poslovanja ali financira naložbe z zbiranjem denarja (dolga ali kapitala), bo to hitro postalo jasno v izkazu denarnih tokov

Izvedite analizo izkaza denarnih tokov v tečaju finančne analize finančne analize.

Prenesite brezplačno predlogo

V spodnje obrazce vnesite svoje ime in e-pošto in prenesite brezplačno predlogo zdaj!

Video razlaga denarnih tokov

Spodaj je uporabna video razlaga, kaj je izkaz denarnih tokov, kako deluje in zakaj je to pomembno. Oglejte si video in v nekaj minutah se boste veliko naučili!

Upamo, da vam je to pomagalo bolje razumeti poslovanje podjetij, kako se denarni tok razlikuje od dobička in kako temeljiteje analizirati računovodske izkaze Analiza računovodskih izkazov Kako izvesti analizo računovodskih izkazov. Ta priročnik vas bo naučil izvajati analizo računovodskih izkazov izkaza poslovnega izida, bilance stanja in izkaza denarnega toka, vključno z maržami, količniki, rastjo, likvidnostjo, vzvodom, stopnjami donosa in donosnostjo. .

Dodatni viri

Hvala, ker ste prebrali finančno razlago izkaza finančnih tokov. Finance je uradni globalni ponudnik finančnega modeliranja in vrednotenja analitikov (FMVA) ™ FMVA® Certification. Pridružite se 350.600+ študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, namenjeni vsem, da postanejo finančni analitik svetovnega razreda. Če želite še naprej graditi svojo kariero, vam bodo v pomoč ti dodatni finančni viri:

 • Izkaz virov in uporabe sredstev Viri in poraba sredstev Izkaz virov in porabe sredstev, ki je zdaj nadomeščen z izkazom denarnega toka, prikazuje tokove v in iz poslovanja, ki povzročajo neto spremembo sredstev. Izkaz denarnih tokov prikazuje denarni priliv in odliv podjetja v obračunskem obdobju, običajno mesec ali leto. Denarni tok
 • Predloga izkaza poslovnega izida
 • Bilanca stanja Bilanca stanja Bilanca stanja je eden od treh temeljnih računovodskih izkazov. Ti izkazi so ključni tako za finančno modeliranje kot za računovodstvo. Bilanca stanja prikazuje celotna sredstva podjetja in kako se ta sredstva financirajo bodisi z dolgom bodisi z lastniškim kapitalom. Sredstva = Obveznosti + Kapital
 • Analiza računovodskih izkazov Analiza računovodskih izkazov Kako izvesti analizo računovodskih izkazov. Ta priročnik vas bo naučil izvajati analizo računovodskih izkazov izkaza poslovnega izida, bilance stanja in izkaza denarnega toka, vključno z maržami, količniki, rastjo, likvidnostjo, vzvodom, stopnjami donosa in donosnostjo.

Zadnje objave

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found