Donosnost iz poslovanja (OROA) - opredelitev, formula in primer

Donosnost iz poslovanja (OROA), razmerje učinkovitosti ali dobičkonosnosti Razmerja donosnosti Razmerja donosnosti so finančne metrike, ki jih analitiki in vlagatelji uporabljajo za merjenje in ocenjevanje sposobnosti podjetja, da ustvari dohodek (dobiček) glede na prihodke, bilančna sredstva, obratovalne stroške in lastniški kapital v določenem časovnem obdobju. Prikazujejo, kako dobro podjetje uporablja svoja sredstva za ustvarjanje dobička, je sprememba tradicionalnega razmerja donosnosti sredstev. Donos iz poslovanja se uporablja za prikaz poslovnega dohodka podjetja, ki se ustvari na dolar, vložen posebej v njegovo premoženje, ki se uporablja v vsakodnevnem poslovanju. Tako kot razmerje donosnosti sredstev tudi OROA meri raven dobička glede na premoženje podjetja, vendar z uporabo ožje opredelitve premoženja.

Formula za operativni donos na sredstva

Formula za količnik operativne donosnosti sredstev je naslednja:

Donosnost iz poslovanja

Kje:

  • Dobiček pred obrestmi in davki Vodnik EBIT EBIT pomeni zaslužek pred obrestmi in davki in je eden zadnjih vmesnih seštevkov v izkazu poslovnega izida pred neto dohodkom. EBIT se včasih imenuje tudi poslovni prihodek in se temu reče, ker ga najdemo tako, da od poslovnih prihodkov odštejemo vse poslovne odhodke (proizvodne in neprodukcijske stroške). (EBIT) je enak dohodku iz poslovanja.
  • Povprečna bilančna vsota je povprečje začetne in končne vrednosti sredstev podjetja, ki se uporabljajo v običajnih poslovnih dejavnostih.

Formula se razlikuje od formule za redno razmerje donosnosti sredstev, kot sledi:

1) Kot števec uporablja EBIT in ne čisti dobiček.

2) Kot imenovalec uporablja sredstva rednega poslovanja in ne celotnih sredstev.

Primer operativne donosnosti sredstev

Tim je kapitalski analitik, ki želi določiti dobičkonosnost družbe Apple Inc. Med drugimi razmerji, ki jih Tim uporablja, se odloči, da bo tudi OROA uporabil za določitev stopnje dobička glede na Appleova poslovna sredstva. Iz Appleovega letnega poročila za leto 2018 zbira naslednje podatke:

Apple - Izkaz delnega dohodka

Apple - delna bilanca stanja

Tim izračuna Appleov OROA za leto, ki se je končalo 29. septembra 2018, kot sledi:

Izračun vzorca

Tim ugotavlja, da je Apple ustvaril 0,1913 USD prihodkov iz poslovanja na dolar obratovalnih sredstev.

Prednosti uporabe operativne donosnosti sredstev

Podobno kot pri tradicionalni donosnosti sredstev se tudi donosnost sredstev iz poslovanja uporablja za ugotavljanje učinkovitosti poslovanja in donosnosti, ki jo ustvarijo iz uporabljenih sredstev. OROA običajno uporabljajo analitiki in vlagatelji, ki želijo zanemariti stroške pridobivanja sredstev, ki so lahko v obliki dolga (tj. Odhodki za obresti Odhodki za obresti Odhodki za obresti nastanejo pri podjetju, ki financira z najemi dolgov ali kapitala. najdemo v izkazu poslovnega izida, lahko pa ga izračunamo tudi s časovnim razporedom dolga. V razporedu bi morali biti navedeni vsi glavni deli dolga, ki jih ima družba v bilanci stanja, in izračunati obresti z množenjem) ali kapitala in učinka davkov (ki se lahko razlikujejo glede na državo).

Ni popolnega OROA - razmerje je treba primerjati s konkurenco. S tem je zaželen višji OROA.

OROA se lahko uporablja:

  1. Za primerjavo, kako dobro podjetje uporablja svoja sredstva med podjetji, ki delujejo v isti panogi in se ukvarjajo s podobnimi poslovnimi operacijami;
  2. Na osnovi trendovske primerjave trenutne uspešnosti z uspešnostjo v preteklem letu
  3. Navedite, kako dobro podjetje uporablja svoja sredstva za ustvarjanje poslovnega prihodka.

Ključni zajtrki

Donosnost iz poslovanja (OROA) je podobna tradicionalni donosnosti sredstev Donosnost sredstev in formula ROA Formula ROA. Donosnost naložb (ROA) je vrsta merila donosnosti naložbe (ROI), ki meri donosnost podjetja glede na njegovo celotno premoženje. To razmerje kaže, kako dobro deluje podjetje s primerjavo dobička (čistega dohodka), ki ga ustvari, s kapitalom, ki ga vlaga v sredstva. razmerje, vendar v števcu uporablja dohodek iz poslovanja v primerjavi z neto dohodkom. OROA se uporablja za določanje poslovne uspešnosti podjetja z razkritjem zneska ustvarjenega dohodka na dolar, vložen v njegova poslovna sredstva. Izključuje sredstva, ki niso del običajnega poslovanja - na primer naložbe v druga podjetja, ki jih ima v lasti.

OROA se lahko uporablja za primerjavo z enakovrednimi podjetji, ki se uporablja za določanje trenda uspešnosti podjetja in kot pokazatelj, kako dobro podjetje uporablja svoja sredstva za ustvarjanje poslovnih prihodkov.

Več virov

Finance je uradni ponudnik globalnega finančnega modeliranja in vrednotenja (FMVA) ™ FMVA® Certification. Pridružite se 350.600+ študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, certifikacijski program, katerega namen je pomagati vsem, da postanejo finančni analitik svetovnega razreda . Za nadaljnje napredovanje v karieri vam bodo v pomoč spodnji dodatni finančni viri:

  • Neobdelana sredstva Nedonosna sredstva Nedonosna sredstva so sredstva, ki niso potrebna v običajnem poslovanju podjetja, vendar lahko kljub temu ustvarijo dohodek. Sredstva so prikazana v bilanci stanja in so lahko navedena ločeno ali kot del poslovnih sredstev. Poslovna sredstva so lahko naložbe ali sredstva, s katerimi je mogoče odtujiti za ustvarjanje dohodka
  • Dohodki iz poslovanja Dohodki iz poslovanja Dohodki iz poslovanja, imenovani tudi dobiček iz poslovanja ali dobiček pred obrestmi in davki (EBIT), so znesek prihodka, ki ostane po odštevanju neposrednih in posrednih stroškov poslovanja. Odhodki za obresti, prihodki od obresti in drugi neoperativni viri prihodkov se ne upoštevajo pri izračunavanju poslovnih prihodkov
  • Donosnost čistih sredstev (RONA) Donosnost čistih sredstev (RONA) Koeficient donosnosti čistih sredstev (RONA), merilo finančne uspešnosti, je alternativna metrika tradicionalnemu razmerju donosnosti sredstev. RONA meri, kako uspešna so osnovna sredstva in čisti obratni kapital podjetja v smislu ustvarjanja čistega dohodka. Donosnost čistih sredstev se običajno uporablja za kapitalsko intenzivna podjetja
  • Vrste premoženja Vrste premoženja Med običajne vrste premoženja spadajo kratkoročna, dolgoročna, fizična, neopredmetena, delujoča in nedelujoča. Pravilno prepoznavanje in

Zadnje objave