Finančna razmerja - popoln seznam in navodila za vsa finančna razmerja

Računovodski kazalniki so ustvarjeni z uporabo številčnih vrednosti iz računovodskih izkazov. Tri računovodske izkaze. Trije računovodski izkazi so izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in izkaz denarnih tokov. Te tri temeljne izjave so zapletene za pridobivanje pomembnih informacij o podjetju. Številke v računovodskih izkazih podjetja - bilanca stanja Bilanca stanja Bilanca stanja je eden od treh temeljnih računovodskih izkazov. Ti izkazi so ključni tako za finančno modeliranje kot za računovodstvo. Bilanca stanja prikazuje celotna sredstva podjetja in kako se ta sredstva financirajo bodisi z dolgom bodisi z lastniškim kapitalom. Sredstva = Obveznosti + Kapital, izkaz poslovnega izida Izkaz poslovnega izida Izkaz poslovnega izida je eden ods temeljnimi računovodskimi izkazi, ki prikazuje njihov dobiček in izgubo v določenem časovnem obdobju. Dobiček ali izguba se določi tako, da se upoštevajo vsi prihodki in odštejejo vsi odhodki tako iz poslovnih kot iz drugih dejavnosti. Ta izkaz je eden od treh izkazov, uporabljenih tako v financah podjetij (vključno s finančnim modeliranjem) kot računovodstvu. in izkaz denarnega toka Izkaz denarnih tokov Izkaz denarnih tokov (uradno imenovan Izkaz denarnih tokov) vsebuje informacije o tem, koliko denarja je podjetje ustvarilo in porabilo v določenem obdobju. Vsebuje 3 oddelke: denar od poslovanja, denar od naložb in denar od financiranja. - uporabljajo se za kvantitativno analizo in oceno likvidnosti podjetja, vzvoda, rasti, marž, donosnosti, donosnosti, vrednotenja in še več.Dobiček ali izguba se določi tako, da se upoštevajo vsi prihodki in odštejejo vsi odhodki tako iz poslovnih kot iz drugih dejavnosti. Ta izkaz je eden od treh izkazov, uporabljenih tako v financah podjetij (vključno s finančnim modeliranjem) kot računovodstvu. in izkaz denarnega toka Izkaz denarnih tokov Izkaz denarnih tokov (uradno imenovan Izkaz denarnih tokov) vsebuje informacije o tem, koliko denarja je podjetje ustvarilo in porabilo v določenem obdobju. Vsebuje 3 oddelke: denar od poslovanja, denar od naložb in denar od financiranja. - uporabljajo se za kvantitativno analizo in oceno likvidnosti podjetja, vzvoda, rasti, marž, donosnosti, donosnosti, vrednotenja in še več.Dobiček ali izguba se določi tako, da se upoštevajo vsi prihodki in odštejejo vsi odhodki tako iz poslovnih kot iz drugih dejavnosti. Ta izkaz je eden od treh izkazov, uporabljenih tako v financah podjetij (vključno s finančnim modeliranjem) kot računovodstvu. in izkaz denarnega toka Izkaz denarnih tokov Izkaz denarnih tokov (uradno imenovan Izkaz denarnih tokov) vsebuje informacije o tem, koliko denarja je podjetje ustvarilo in porabilo v določenem obdobju. Vsebuje 3 oddelke: denar od poslovanja, denar od naložb in denar od financiranja. - uporabljajo se za kvantitativno analizo in oceno likvidnosti podjetja, vzvoda, rasti, marž, donosnosti, donosnosti, vrednotenja in še več.Ta izjava je ena od treh izjav, ki se uporabljajo tako v financah podjetij (vključno s finančnim modeliranjem) kot računovodstvu. in izkaz denarnega toka Izkaz denarnih tokov Izkaz denarnih tokov (uradno imenovan Izkaz denarnih tokov) vsebuje informacije o tem, koliko denarja je podjetje ustvarilo in porabilo v določenem obdobju. Vsebuje 3 oddelke: denar od poslovanja, denar od naložb in denar od financiranja. - uporabljajo se za kvantitativno analizo in oceno likvidnosti podjetja, vzvoda, rasti, marž, donosnosti, donosnosti, vrednotenja in še več.Ta izjava je ena od treh izjav, ki se uporabljajo tako v financah podjetij (vključno s finančnim modeliranjem) kot računovodstvu. in izkaz denarnega toka Izkaz denarnih tokov Izkaz denarnih tokov (uradno imenovan Izkaz denarnih tokov) vsebuje informacije o tem, koliko denarja je podjetje ustvarilo in porabilo v določenem obdobju. Vsebuje 3 oddelke: denar od poslovanja, denar od naložb in denar od financiranja. - uporabljajo se za kvantitativno analizo in oceno likvidnosti podjetja, vzvoda, rasti, marž, donosnosti, donosnosti, vrednotenja in še več.denar od poslovanja, denar od naložb in denar od financiranja. - uporabljajo se za kvantitativno analizo in oceno likvidnosti podjetja, vzvoda, rasti, marž, donosnosti, donosnosti, vrednotenja in še več.denar od poslovanja, denar od naložb in denar od financiranja. - uporabljajo se za kvantitativno analizo in oceno likvidnosti podjetja, vzvoda, rasti, marž, donosnosti, donosnosti, vrednotenja in še več.

Finančna razmerja

Finančni kazalniki so razvrščeni v naslednje kategorije:

 • Koeficienti likvidnosti
 • Razmerja finančnega vzvoda
 • Razmerja učinkovitosti
 • Razmerja donosnosti
 • Razmerja tržne vrednosti

Uporabe in uporabniki analize finančnega razmerja

Analiza finančnih kazalnikov ima dva glavna cilja:

1. Sledite uspešnosti podjetja

Določanje posameznih finančnih kazalnikov na obdobje in sledenje spremembam njihovih vrednosti sčasoma se ugotavljajo trendi, ki se morda razvijajo v podjetju. Na primer, naraščajoče razmerje med dolgom in premoženjem lahko kaže, da je podjetje preobremenjeno z dolgom in se sčasoma sooča s tveganjem neplačila.

2. Opravite primerjalne presoje glede uspešnosti podjetja

Primerjava finančnih kazalnikov z razmerji med glavnimi konkurenti je namenjena ugotavljanju, ali podjetje deluje bolje ali slabše od povprečja v panogi. Primerjava donosnosti sredstev med podjetji na primer pomaga analitiku ali vlagatelju, da ugotovi, katero podjetje najučinkoviteje uporablja svoja sredstva.

Uporabniki finančnih kazalnikov vključujejo zunanje in notranje stranke podjetja:

 • Zunanji uporabniki: finančni analitiki, mali vlagatelji, upniki, konkurenti, davčni organi, regulativni organi in industrijski opazovalci
 • Notranji uporabniki: vodstvena skupina, zaposleni in lastniki

Likvidnostna razmerja

Likvidnostni količniki so finančni količniki, ki merijo sposobnost podjetja, da odplača kratkoročne in dolgoročne obveznosti. Skupni količniki likvidnosti vključujejo naslednje:

Trenutno razmerje Formula tekočega razmerja Formula tekočega razmerja je = kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti. Trenutni količnik, znan tudi kot količnik obratnega kapitala, meri sposobnost podjetja, da izpolni kratkoročne obveznosti, ki zapadejo v roku enega leta. Razmerje upošteva težo vseh kratkoročnih sredstev v primerjavi s celotnimi kratkoročnimi obveznostmi. Označuje finančno zdravje podjetja, ki meri sposobnost podjetja za poplačilo kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi sredstvi:

Kratkoročno razmerje = kratkoročna sredstva / kratkoročne obveznosti

Razmerje kislinskih testov Razmerje kislinsko-testnih količnikov Razmerje kislo-testnih količnikov, znano tudi kot hitro razmerje, je količnik likvidnosti, ki meri, kako zadostna kratkoročna sredstva podjetja lahko pokrijejo kratkoročne obveznosti, meri sposobnost podjetja za poplačilo kratkoročnih obveznosti s hitrimi sredstvi:

Razmerje kislinskega testa = Kratkoročna sredstva - Zaloge / kratkoročne obveznosti

Denarno razmerje Denarno razmerje Denarno razmerje, včasih imenovano tudi razmerje med denarnimi sredstvi, je likvidnostna metrika, ki kaže sposobnost podjetja, da z denarnimi sredstvi in ​​njihovimi ustrezniki odplača kratkoročne dolžniške obveznosti. V primerjavi z drugimi količniki likvidnosti, kot sta trenutni količnik in hitro razmerje, je denarni količnik strožji, bolj konzervativen ukrep, ki meri sposobnost podjetja, da kratkoročne obveznosti odplačuje z denarnimi sredstvi in ​​njihovimi ustrezniki:

Denarno razmerje = Denarna sredstva in njihovi ustrezniki / kratkoročne obveznosti

Koeficient denarnega toka iz poslovanja Razmerje denarnega toka iz poslovanja Razmerje denarnega toka iz poslovanja, količnik likvidnosti, je merilo, kako dobro lahko podjetje poplača svoje tekoče obveznosti z denarnim tokom, ustvarjenim iz njenega osnovnega poslovanja. Ta finančna metrika prikazuje, koliko podjetje zasluži od svojih poslovnih dejavnosti na dolar tekočih obveznosti. je merilo, kolikokrat lahko podjetje poplača kratkoročne obveznosti z denarjem, ustvarjenim v določenem obdobju:

Delovno razmerje denarnega toka = Poslovni denarni tok / kratkoročne obveznosti

Izkoristite finančna razmerja

Razmerja finančnega vzvoda Razmerja finančnega vzvoda Stopnja finančnega vzvoda kaže raven dolga, ki ga ima poslovni subjekt do več drugih računov v svoji bilanci stanja, izkazu poslovnega izida ali izkazu denarnega toka. Predloga Excel meri količino kapitala, ki izhaja iz dolga. Z drugimi besedami, finančni količniki finančnega vzvoda se uporabljajo za oceno dolga podjetja. Skupna razmerja finančnega vzvoda vključujejo naslednje:

Razmerje med zadolženostjo in razmerjem med dolgovi in ​​premoženjem Razmerje med dolgom in sredstvi, znano tudi kot razmerje dolga, je razmerje vzvoda, ki označuje odstotek sredstev, ki se financirajo z dolgom. meri relativni znesek premoženja podjetja, ki je zagotovljeno iz dolga:

Razmerje dolga = Skupne obveznosti / Bilančna vsota

Razmerje med zadolženostjo in lastniškim kapitalom Finančni članki Finance Finance so zasnovani kot vodniki za samostojno učenje, s katerimi se po lastni hitrosti v spletu naučite pomembnih finančnih konceptov. Prebrskajte stotine člankov! izračuna težo celotnega dolga in finančnih obveznosti glede na lastniški kapital:

Razmerje med dolgom in kapitalom = Skupne obveznosti / Kapital delničarjev

Razmerje pokritosti obresti Razmerje pokritosti obresti Razmerje pokritosti obresti (ICR) je finančno razmerje, ki se uporablja za določanje sposobnosti podjetja, da plača obresti na neporavnani dolg. prikazuje, kako enostavno lahko podjetje plača svoje obresti:

Stopnja pokritosti obresti = Poslovni prihodki / odhodki za obresti

Stopnja pokritosti dolga razkriva, kako enostavno lahko podjetje plača svoje dolžniške obveznosti:

Razmerje pokritosti dolga = Poslovni prihodki / Skupno servisiranje dolga

Razmerja učinkovitosti

Koeficienti učinkovitosti, znani tudi kot finančni količniki dejavnosti, se uporabljajo za merjenje, kako dobro podjetje uporablja svoja sredstva in vire. Skupna razmerja učinkovitosti vključujejo:

Koeficient prihodka od prodaje sredstev Prihodki od prodaje sredstev so razmerja, ki merijo vrednost prihodka, ki ga ustvari podjetje, glede na njegovo povprečno bilančno vsoto v danem fiskalnem ali koledarskem letu. Je pokazatelj, kako učinkovito podjetje za ustvarjanje prihodkov uporablja tako obratna kot osnovna sredstva. meri sposobnost podjetja, da ustvari prodajo iz sredstev:

Razmerje med prihodki od prodaje = neto prodaja / povprečna bilančna vsota

Razmerje med zalogami in prihodki od prodaje zalog Promet z zalogami ali razmerje med zalogami in zalogami pomeni, kolikokrat podjetje proda in nadomesti zaloge blaga v določenem obdobju. Upošteva stroške prodanega blaga glede na njegovo povprečno zalogo za eno leto ali za določeno časovno obdobje. meri, kolikokrat se zaloge podjetja prodajo in zamenjajo v določenem obdobju:

Razmerje med zalogami in prodajo = Stroški prodanega blaga / Povprečna zaloga

Koeficient prihodka od terjatev meri, kolikokrat lahko podjetje spremeni terjatve v denar v določenem obdobju:

Razmerje med prometom terjatev = neto prodaja kreditov / povprečne terjatve

Razmerje dni prodaje v zalogah Dnevi prodaje v zalogi (DSI) Dnevi prodaje v zalogah (DSI), včasih znani kot dnevi zalog ali dnevi v zalogi, je merjenje povprečnega števila dni ali časa, ki meri povprečno število dni, ki jih podjetje se drži zaloge, preden jo proda strankam:

Dnevna prodaja v razmerju zalog = 365 dni / razmerje med zalogami in zalogami

Razmerja donosnosti

Razmerja donosnosti Razmerja donosnosti Razmerja donosnosti so finančne metrike, ki jih analitiki in vlagatelji uporabljajo za merjenje in ocenjevanje sposobnosti podjetja, da ustvari dohodek (dobiček) glede na prihodke, bilančna sredstva, stroške poslovanja in lastniški kapital v določenem časovnem obdobju. . Prikazujejo, kako dobro podjetje s svojimi sredstvi ustvarja dobiček, meri sposobnost podjetja, da ustvari dohodek glede na prihodke, bilančna sredstva, stroške poslovanja in lastniški kapital. Skupna finančna razmerja donosnosti vključujejo naslednje:

Razmerje bruto marže Razmerje bruto marže Razmerje bruto marže, znano tudi kot razmerje bruto dobička, je razmerje donosnosti, ki primerja bruto dobiček podjetja s prihodki. primerja bruto dobiček podjetja z njegovo neto prodajo in pokaže, koliko dobička podjetje ustvari po plačilu stroškov prodanega blaga:

Razmerje bruto marže = bruto dobiček / neto prodaja

Koeficient operativne marže Stopnja dobička iz poslovanja Stopnja dobička iz poslovanja je razmerje donosnosti ali uspešnosti, ki odraža odstotek dobička, ki ga podjetje ustvari iz poslovanja pred odštevanjem davkov in obresti. Izračuna se tako, da se dobiček iz poslovanja deli s skupnimi prihodki in izrazi v odstotkih. primerja poslovni prihodek podjetja z njegovo neto prodajo, da ugotovi učinkovitost poslovanja:

Stopnja operativne marže = poslovni prihodek / neto prodaja

Razmerje donosnosti sredstev Donosnost sredstev in formula ROA Formula ROA. Donosnost naložb (ROA) je vrsta merila donosnosti naložbe (ROI), ki meri donosnost podjetja glede na njegovo celotno premoženje. To razmerje kaže na uspešnost podjetja s primerjavo dobička (čistega dohodka), ki ga ustvari, s kapitalom, ki ga vlaga v sredstva. meri, kako učinkovito podjetje uporablja svoja sredstva za ustvarjanje dobička:

Razmerje donosnosti sredstev = čisti dohodek / skupna sredstva

Razmerje donosnost lastniškega kapitala Donosnost lastniškega kapitala (ROE) Donosnost lastniškega kapitala (ROE) je merilo donosnosti podjetja, pri katerem se letni donos podjetja (čisti dohodek) deli z vrednostjo celotnega lastniškega kapitala (tj. 12%). ROE združuje izkaz poslovnega izida in bilanco stanja, saj se čisti dobiček ali dobiček primerja z lastniškim kapitalom. meri, kako učinkovito podjetje uporablja svoj kapital za ustvarjanje dobička:

Razmerje donosnost kapitala = čisti dobiček / lastniški kapital

Razmerja tržne vrednosti

Za oceno cene delnic delnic podjetja se uporabljajo razmerja tržne vrednosti. Razmerja skupne tržne vrednosti vključujejo naslednje:

Razmerje knjigovodske vrednosti na delnico izračuna vrednost delnice podjetja na podlagi kapitala, ki je na voljo delničarjem:

Razmerje knjigovodske vrednosti na delnico = (lastniški kapital - prednostni lastniški kapital) / skupni delež navadnih delnic

Koeficient donosnosti dividende meri znesek dividend, pripisanih delničarjem, glede na tržno vrednost na delnico:

Razmerje donosa dividende = Dividenda na delnico / cena delnice

Razmerje med dobičkom na delnico meri znesek čistega dohodka za vsako delnico:

Razmerje med dobičkom na delnico = neto dobiček / skupno število delnic

Razmerje med ceno in dobičkom Razmerje med dobičkom in ceno Razmerje med dobičkom in ceno (razmerje P / E) je razmerje med ceno delnice podjetja in dobičkom na delnico. Vlagateljem daje boljši občutek vrednosti podjetja. P / E prikazuje pričakovanja trga in je cena, ki jo morate plačati na enoto tekočega (ali prihodnjega) zaslužka, primerja ceno delnice podjetja z dobičkom na delnico:

Razmerje med ceno in dobičkom = cena delnice / dobiček na delnico

Sorodna branja

Hvala, ker ste prebrali finančni priročnik o finančnih razmerjih. Finance je uradni globalni ponudnik finančnega modeliranja in vrednotenja analitikov (FMVA) ™ FMVA® Certification. Pridružite se 350.600+ študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, za certificiranje strokovnjakov za investicijsko bančništvo. Za lažjo kariero v panogi finančnih storitev si oglejte naslednja dodatna finančna sredstva:

 • Analiza računovodskih izkazov Analiza računovodskih izkazov Kako izvesti analizo računovodskih izkazov. Ta priročnik vas bo naučil izvajati analizo računovodskih izkazov izkaza poslovnega izida, bilance stanja in izkaza denarnega toka, vključno z maržami, količniki, rastjo, likvidnostjo, vzvodom, stopnjami donosa in donosnostjo.
 • Kako so povezani trije računovodski izkazi Kako so povezani trije računovodski izkazi Kako so povezani trije računovodski izkazi? Pojasnili smo, kako povezati tri računovodske izkaze za finančno modeliranje in vrednotenje v Excelu. Povezave čistega dohodka in zadržanega dobička, PP&E, amortizacije, kapitalskih izdatkov, obratnega kapitala, finančnih dejavnosti in denarnega stanja
 • Primerljiva analiza podjetja Primerjalna analiza podjetja Kako izvesti primerljivo analizo podjetja. Ta priročnik vam po korakih prikazuje, kako zgraditi primerljivo analizo podjetja ("Comps"), vključuje brezplačno predlogo in številne primere. Comps je relativna metodologija vrednotenja, ki preučuje razmerja podobnih javnih podjetij in jih uporablja za določanje vrednosti drugega podjetja
 • Vrste finančnih modelov Vrste finančnih modelov Najpogostejše vrste finančnih modelov vključujejo: model 3 izkazov, model DCF, model združitev in prevzemov, model LBO, proračunski model. Odkrijte 10 najboljših vrst

Zadnje objave

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found