Proces IPO - Vodnik po korakih pri začetnih javnih ponudbah (IPO)

Začetni postopek javne ponudbe javnih delnic je postopek, ko prej kotirajoča družba prodaja nove ali obstoječe vrednostne papirje Tržni vrednostni papirji Tržni vrednostni papirji so neomejeni kratkoročni finančni instrumenti, ki se izdajo bodisi za lastniške vrednostne papirje bodisi za dolžniške vrednostne papirje delniške družbe, ki kotira na borzi. Družba izdajateljica ustvarja te instrumente z izrecnim namenom zbiranja sredstev za nadaljnje financiranje poslovnih dejavnosti in širitev. in jih prvič ponudi javnosti.

Pred IPO velja, da je podjetje zasebno - z manjšim številom delničarjev, omejeno na akreditirane vlagatelje (na primer angelski vlagatelji / tvegani kapitalisti Private Equity vs Venture Capital, Angel / Seed Investors Primerjaj zasebni kapital vs tvegani kapital v primerjavi z angel in vlagatelji semen glede na tveganje, stopnjo poslovanja, velikost in vrsto naložbe, metriko, upravljanje. Ta priročnik ponuja podrobno primerjavo zasebnega kapitala in tveganega kapitala v primerjavi z angelskimi in semenskimi vlagatelji. Zlahka je zamenjati tri razrede vlagateljev in visoko posamezniki z neto vrednostjo) in / ali zgodnji vlagatelji (na primer ustanovitelj, družina in prijatelji).

Po IPO družba izdajateljica postane družba, ki kotira na borzi. Tako je IPO splošno znan tudi kot "javno objavljanje".

Proces IPO - objavljanje

Pregled postopka IPO

Ta priročnik bo razčlenil korake, vključene v postopek, ki lahko traja od šest mesecev do več kot eno leto.

Spodaj so navedeni koraki, ki jih mora podjetje sprejeti za javno objavo prek postopka IPO:

 1. Izberite banko
 2. Skrb in skrbnost
 3. Cenitev
 4. Stabilizacija
 5. Prehod

Diagram postopka IPO v 5 korakih

1. korak: Izberite investicijsko banko

Prvi korak v postopku IPO je, da družba izdajateljica izbere investicijsko banko Investicijsko bančništvo Investicijsko bančništvo je delitev banke ali finančne institucije, ki služi vladam, družbam in institucijam z zagotavljanjem prevzemov (zbiranje kapitala) ter združitvami in prevzemi ( M&A) svetovalne storitve. Investicijske banke so posredniki, ki podjetju svetujejo pri IPO in zagotavljajo storitve zavarovanja. Investicijska banka je izbrana v skladu z naslednjimi merili:

 • Ugled
 • Kakovost raziskav
 • Strokovno znanje v industriji
 • Distribucija, tj. Če investicijska banka lahko izda izdane vrednostne papirje večim institucionalnim vlagateljem ali več posameznim vlagateljem
 • Predhodni odnos z investicijsko banko

2. korak: skrbnost in predpisi

Zavarovanje je postopek, s katerim investicijska banka (zavarovalnica) deluje kot posrednik med izdajateljsko družbo in vlagateljsko javnostjo, da pomaga izdajateljski družbi prodati prvotni sklop delnic. Izdajateljski družbi so na voljo naslednji dogovori o prevzemu zavarovanja:

 • Trdna zavezanost : V skladu s takim dogovorom zavarovalnica kupi celotno ponudbo in delnice proda vlagatelju. Trdna pogodba o prevzemu garancij jamči izdajatelju, da bo zbrana določena vsota denarja.
 • Sporazum o najboljših močeh : V skladu s takšno pogodbo zavarovalci ne jamčijo za znesek, ki ga bodo zbrali za družbo izdajateljico. Vrednostne papirje prodaja samo v imenu podjetja.
 • Pogodba All or None : Razen če ni mogoče prodati vseh ponujenih delnic, se ponudba prekliče.
 • Syndicate of Underwriters : Javne ponudbe lahko upravlja en zavarovalnik (upravlja izključno) ali več upraviteljev. Če je več upraviteljev, je ena vodilna ali knjigovodska banka izbrana za eno investicijsko banko. V skladu s takšnim sporazumom vodilna investicijska banka ustanovi sindikat zavarovalnic z oblikovanjem strateških zavezništev z drugimi bankami, od katerih vsaka nato proda del IPO. Tak dogovor nastane, ko želi vodilna investicijska banka diverzificirati tveganje IPO med več bankami.

Zavarovalnica mora sestaviti naslednje dokumente:

Pismo o zaroki : Pismo o zaroki običajno vključuje:

 1. Klavzula o povračilu: Ta klavzula določa, da mora družba izdajateljica kriti vse neposredne stroške zavarovalca, tudi če je IPO umaknjen v fazi skrbnega pregleda, v fazi registracije ali v fazi trženja.
 2. Bruto popust / popust pri prevzemu: Bruto razmik dobimo tako, da ceno, po kateri zavarovalnica kupi izdajo, odštejemo od cene, po kateri prodajo izdajo.

Bruto razmik = prodajna cena izdaje, ki jo je prodal prevzemnik - nabavna cena izdaje, ki jo je prevzel zavarovalec

Običajno je bruto razmik določen na 7% prihodkov. Bruto razmik se uporablja za plačilo provizije zavarovalcu. Če obstaja sindikat zavarovalnic, se glavnemu zavarovalcu plača 20% bruto razlike. 60% preostalega razmika, ki se imenuje „koncesija za prodajo“, se razdeli med zavarovalnice sindikatov sorazmerno s številom izdaj zavarovalcev. Preostalih 20% bruto razmika se porabi za kritje stroškov zavarovanja (na primer stroški predstavitve, svetovanje pri sklepanju pogodb itd.).

Pismo o nameri : Pismo o nameri običajno vsebuje naslednje informacije:

 1. Zaveza zavarovalcev, da bo sklenila pogodbo o prevzemu z družbo izdajateljico
 2. Zaveza izdajatelja, da bo zavarovalcu zagotovila vse ustrezne informacije in tako v celoti sodelovala pri vseh prizadevanjih za skrbnost.
 3. Dogovor izdajateljske družbe, da zavarovalcu zagotovi 15% možnost dodatne dodelitve.

Pismo o nameri ne omenja končne ponudbene cene.

Pogodba o prevzemu pogodbe : Pismo o nameri ostane v veljavi do določitve cen vrednostnih papirjev, po katerem se sklene pogodba o prevzemu. Nato je zavarovalnica pogodbeno zavezana, da bo od družbe kupila izdajo po določeni ceni.

Izjava o registraciji : Izjava o registraciji vsebuje informacije o IPO, računovodskih izkazih družbe, ozadju poslovodstva, lastniških deležih, morebitnih pravnih težavah, s katerimi se srečuje družba, in oznaki, ki jo mora družba izdajateljica uporabiti, ko je uvrščena na seznam na borzi. SEC zahteva, da izdajatelj in njegovi zavarovalci vložijo izjavo o registraciji po dogovoru o podrobnostih izdaje. Izjava o registraciji ima dva dela:

 • Prospekt: ​​Na voljo je vsakemu vlagatelju, ki kupi izdano varščino
 • Zasebne prijave: to so informacije, ki so posredovane SEC na vpogled, vendar niso nujno na voljo javnosti

Izjava o registraciji zagotavlja, da imajo vlagatelji ustrezne in zanesljive informacije o vrednostnih papirjih. Nato SEC opravi potrebno skrbnost, da zagotovi pravilno razkritje vseh zahtevanih podrobnosti.

Dokument rdečega sleda : v obdobju ohlajanja zavarovalnica pripravi začetni prospekt, ki je sestavljen iz podrobnosti o družbi izdajateljici, razen datuma veljavnosti in ponudbene cene. Ko je dokument o rdečem sledu ustvarjen, družba izdajateljica in zavarovalnice delnice prodajo javnim vlagateljem. Pogosto zavarovalci obiščejo razstave (imenovane razstave psov in ponijev - trajajo 3 do 4 tedne), da delnice tržijo institucionalnim vlagateljem in ocenijo povpraševanje po njih.

3. korak: oblikovanje cen

Potem ko SEC odobri IPO, se določi datum začetka veljavnosti. Dan pred datumom uveljavitve družba izdajatelj in prevzemnik zavarovanja določita ponudbeno ceno (tj. Ceno, po kateri bo delnica prodala družba izdajatelj) in natančno število delnic, ki jih je treba prodati. Odločitev o ponudbeni ceni je pomembna, ker je cena, po kateri družba izdajateljica zbira kapital zase. Na ponudbeno ceno vplivajo naslednji dejavniki:

 • Uspeh / neuspeh razstav (kot je zapisano v knjigah naročil)
 • Cilj podjetja
 • Stanje tržnega gospodarstva Tržno gospodarstvo Tržno gospodarstvo je opredeljeno kot sistem, kjer je proizvodnja blaga in storitev nastavljena glede na spreminjajoče se želje in sposobnosti trga

IPO-ji so pogosto podcenjeni, da bi zagotovili, da so javni vlagatelji v celoti vpisali / prepisali izdajo, tudi če družba izdajateljica ne prejme celotne vrednosti svojih delnic.

Če je IPO podcenjen, vlagatelji IPO pričakujejo dvig cene delnic na dan ponudbe. Poveča povpraševanje po izdaji. Poleg tega podcenjevanje vlagateljem povrne tveganje, ki ga prevzamejo z vlaganjem v IPO. Ponudba, ki je predpisana dva do trikrat, velja za "dober IPO".

4. korak: Stabilizacija

Potem ko je bila izdaja izdana na trgu, mora zavarovalnik zagotoviti priporočila analitikov, po stabilizaciji po tržnem obdobju in ustvariti trg za izdane delnice.

Zavarovalnica izvede stabilizacijo po prodaji v primeru neravnovesij naročil z nakupom delnic po ponudbeni ceni ali pod njo.

Stabilizacijske dejavnosti se lahko izvajajo le kratek čas - vendar ima v tem obdobju zavarovalnica svobodo trgovanja in vplivanje na ceno izdaje, saj so prepovedi manipulacije s cenami opuščene.

5. korak: Prehod na tržno konkurenco

Končna faza postopka IPO, prehod na konkurenco na trgu, se začne 25 dni po prvi javni ponudbi, ko se konča "mirno obdobje", ki ga določi SEC.

V tem obdobju vlagatelji prehajajo z zanašanja na obvezna razkritja in prospekte na zanašanje na tržne sile za informacije o svojih delnicah. Po preteku 25-dnevnega obdobja lahko zavarovalnice predložijo ocene v zvezi z metodami vrednotenja zaslužka in vrednotenja. Pri vrednotenju podjetja kot delujočega podjetja se uporabljajo tri glavne metode vrednotenja: analiza DCF, primerljiva podjetja in predhodne transakcije. Te metode vrednotenja se uporabljajo pri investicijskem bančništvu, raziskovanju lastniškega kapitala, zasebnem kapitalu, razvoju podjetij, združitvah in prevzemih, odkupih s finančnim vzvodom in financiranju izdajatelja. Tako prevzemnik prevzame vloge svetovalca in ocenjevalca, ko je izdaja izdana.

Meritve za ocenjevanje uspešnega IPO postopka

Za ocenjevanje uspešnosti IPO se uporabljajo naslednje meritve:

Tržna kapitalizacija : IPO se šteje za uspešnega, če je tržna kapitalizacija podjetja enaka ali večja od tržne kapitalizacije industrijskih konkurentov v 30 dneh od prve javne ponudbe. V nasprotnem primeru je uspešnost IPO vprašljiva.

Tržna kapitalizacija = cena delnice x skupno število neporavnanih delnic družbe

Tržne cene : IPO se šteje za uspešnega, če je razlika med ponudbeno ceno in tržno kapitalizacijo izdajatelja 30 dni po IPO manjša od 20%. V nasprotnem primeru je uspešnost IPO vprašljiva.

Več virov

Proces IPO je bistvenega pomena za zdrav finančni trg. Finance je uradni globalni ponudnik finančnega modeliranja in vrednotenja analitikov (FMVA) ™ FMVA® Certification. Pridružite se 350.600+ študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, vodilni program certificiranja finančnih analitikov. Če želite izvedeti več, kliknite naslednje finančne vire:

 • Tržni vrednostni papirji Tržni vrednostni papirji Tržni vrednostni papirji so neomejeni kratkoročni finančni instrumenti, ki se izdajo bodisi za lastniške vrednostne papirje bodisi za dolžniške vrednostne papirje družbe, ki kotira na borzi. Družba izdajateljica ustvarja te instrumente z izrecnim namenom zbiranja sredstev za nadaljnje financiranje poslovnih dejavnosti in širitev.
 • Javni vrednostni papirji Javni vrednostni papirji Javni vrednostni papirji ali tržni vrednostni papirji so naložbe, s katerimi se na trgu odprto ali enostavno trguje. Vrednostni papirji so bodisi lastniški bodisi dolžniški.
 • Kaj je zaloga? Zaloga Kaj je zaloga? Posameznik, ki ima delnice v podjetju, se imenuje delničar in je upravičen zahtevati del preostalega premoženja in dobička podjetja (če se družba kdaj razpusti). Izrazi "delnice", "delnice" in "lastniški kapital" se uporabljajo izmenično.
 • Kaj počnejo investicijski bankirji? Kaj počnejo investicijski bankirji? Kaj počnejo investicijski bankirji? Investicijski bankirji lahko delajo 100 ur na teden, opravljajo raziskave, finančno modeliranje in predstavljajo predstavitve. Čeprav ima nekaj najbolj zaželenih in finančno koristnih položajev v bančni industriji, je investicijsko bančništvo tudi ena najzahtevnejših in najtežjih poklicnih poti, Vodnik po IB

Zadnje objave