Med deležniki in delničarji - pomembne razlike

Izraza "deležnik" in "delničar" se v poslovnem okolju pogosto uporabljata zamenljivo. Če natančno pogledamo pomene deležnika in delničarja, obstajajo ključne razlike v uporabi. Na splošno je delničar deležnik družbe Corporation. Korporacija je pravna oseba, ki so jo ustvarili posamezniki, delničarji ali delničarji z namenom, da posluje z dobičkom. Družbe lahko sklepajo pogodbe, tožijo in tožijo, imajo v lasti premoženje, nakazujejo zvezne in državne davke ter si izposojajo denar pri finančnih institucijah. medtem ko deležnik ni nujno delničar. Delničar je oseba, ki ima v lasti lastniški kapital Delničarji Lastniški delniški kapital Kapital (znan tudi kot delniški kapital) je račun v bilanci stanja družbe, ki je sestavljen iz osnovnega kapitala in zadržanega dobička.Predstavlja tudi preostalo vrednost sredstev minus obveznosti. S preureditvijo prvotne računovodske enačbe dobimo lastniški kapital = premoženje - obveznosti v podjetju in ima zato lastniški delež v podjetju. Po drugi strani pa je deležnik zainteresirana stran za uspešnost podjetja iz razlogov, ki niso povečanje kapitala.

Interesne skupine vs delničarji Infographic

Kaj je delničar?

Delničar je katera koli stranka, bodisi posameznik, družba ali institucija, ki ima v lasti vsaj eno delnico podjetja in je zato finančno zainteresirana za njeno donosnost Indeks donosnosti Indeks donosnosti (PI) meri razmerje med sedanjo vrednostjo prihodnjih denarnih tokov do začetne naložbe. Indeks je uporabno orodje za razvrščanje investicijskih projektov in prikaz ustvarjene vrednosti na enoto naložbe. Indeks donosnosti je znan tudi kot razmerje naložbe dobička (PIR) ali razmerje naložbe vrednosti (VIR). . Delničarji so lahko posamezni vlagatelji ali velike korporacije, ki upajo, da bodo glasovali pri upravljanju podjetja. Če se cena delnice družbe zviša, se vrednost delničarja poveča, če pa podjetje posluje slabo in se njegova cena delnic zniža, se vrednost delničarja zmanjša.Delničarji bi najraje, da vodstvo družbe sprejme ukrepe, ki povečajo ceno delnic in dividend ter izboljšajo njihov finančni položaj.

Likvidne naložbe

Naložbe, ki jih imajo delničarji v podjetju, so običajno likvidne in jih je mogoče prodati z dobičkom. Vlagatelji običajno kupijo del delnic podjetja z upanjem, da bodo te delnice zrasle, tako da bodo zaslužili visoko donosnost svoje naložbe. Delničar lahko proda del ali vse svoje delnice v podjetju in nato z denarjem kupi delnice drugega podjetja ali pa denar uporabi v povsem drugačni naložbi.

Odgovornost za dolgove družbe

Delničarji so sicer lastniki podjetja, vendar ne odgovarjajo za dolgove družbe ali druge finančne obveznosti. Upniki družbe ne morejo odgovoriti delničarjev za dolgove, ki jim jih dolguje. Vendar imajo upniki v zasebnih družbah, samostojnih podjetniških družbah in partnerskih družbah pravico zahtevati plačila in dražiti nepremičnine lastnikov teh subjektov.

Pravice delničarja

Čeprav delničarji ne sodelujejo pri vsakodnevnem vodenju družbe, jim listina družbe daje nekatere pravice kot lastniki družbe. Ena od teh pravic je pravica do vpogleda v knjige in finančne evidence podjetja za leto. Če imajo delničarji nekaj pomislekov glede tega, kako vodstvo podjetja vodijo najvišji direktorji, imajo pravico do dostopa do njegovih finančnih evidenc. Če delničarji v finančnih evidencah opazijo kaj nenavadnega, lahko tožijo direktorje družbe in višje direktorje. Prav tako imajo delničarji pravico do sorazmerne razporeditve izkupička, ko se premoženje družbe proda zaradi stečaja ali razpada. Svoj delež izkupička pa prejmejo po plačilu upnikov in prednostnih delničarjev.

Kaj je deležnik?

Interesna skupina je stranka, ki jo zanima uspeh ali neuspeh podjetja. Interesna skupina lahko vpliva ali vpliva na politike in cilje podjetja. Zainteresirane strani so lahko notranje ali zunanje. Notranje zainteresirane strani so neposredno povezane s podjetjem bodisi z zaposlitvijo, lastništvom ali naložbami. Primeri notranjih zainteresiranih strani so zaposleni, delničarji in menedžerji. Po drugi strani pa so zunanje zainteresirane strani stranke, ki nimajo neposrednih odnosov s podjetjem, vendar lahko nanje vplivajo dejanja te družbe. Primeri zunanjih zainteresiranih strani so dobavitelji, upniki ter skupnosti in javne skupine.

Dolgoživost

Ena od značilnosti deležnikov v podjetju je dolgoživost. Zainteresirane strani se ne morejo zlahka odločiti za odstranitev svojega deleža v podjetju. Odnos med deležniki in podjetjem je vezan na vrsto dejavnikov, zaradi katerih so odvisni drug od drugega. Če se podjetje sooča z upadanjem uspešnosti, predstavlja resen problem za vse vpletene deležnike. Če na primer podjetje preneha poslovati, bodo zaposleni izgubili službo, kar pomeni, da ne bodo več prejemali rednih plač za preživljanje svojih družin. Podobno dobavitelji podjetju ne bodo več zagotavljali bistvenih surovin in izdelkov, kar pa ne bo povzročilo le izgube dohodka, temveč tudi prisililo dobavitelje, da iščejo nove trge svojih izdelkov.

Družbenik v primerjavi z družbeniško odgovornostjo delničarjev

Tradicionalno so bila podjetja odgovorna le svojim delničarjem. Vendar se je ta scenarij v zadnjih letih spremenil. Številne korporacije so začele sprejemati dejstvo, da je podjetje poleg delničarjev v poslovnem okolju odgovorno tudi mnogim drugim sestavnim delom. Če je na primer podjetje vključeno v poslovne dejavnosti, ki jemljejo zeleno površino znotraj skupnosti, mora podjetje ustvariti programe, ki ščitijo socialno blaginjo skupnosti in ekosistema. Podjetje se lahko ukvarja z vajami sajenja dreves, skupnosti zagotavlja čisto pitno vodo in članom skupnosti ponuja štipendije.

Stališča deležnikov v primerjavi z delničarji

Delničarji in delničarji imajo različna stališča, odvisno od njihovega interesa v družbi. Delničarji želijo, da vodstvo podjetja izvaja dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na cene delnic in vrednost dividend, razdeljenih delničarjem. Prav tako bi delničarji želeli, da se podjetje osredotoči na širitev, prevzeme, združitve in druge dejavnosti, ki povečujejo donosnost podjetja in splošno finančno zdravje.

Po drugi strani pa se zainteresirane strani osredotočajo na dolgoživost in boljšo kakovost storitev. Na primer, zaposlene v podjetju morda bolj zanimajo boljše plače kot višja donosnost. Dobavitelje morda zanimajo pravočasna plačila za blago, dostavljeno podjetju, pa tudi boljše cene za njihove izdelke in storitve. Kupci bodo zainteresirani za boljše storitve za stranke, pa tudi za nakup visokokakovostnih izdelkov.

Več virov

Finance je vodilni ponudnik certifikata za finančno modeliranje in vrednotenje (FMVA) ™ FMVA®. Pridružite se 350.600+ študentom, ki delajo v podjetjih, kot so Amazon, JP Morgan in Ferrari, za tiste, ki želijo svojo kariero dvigniti na višjo raven. Za nadaljnje učenje in napredovanje v karieri vam bodo v pomoč naslednji finančni viri:

  • Struktura kapitala Struktura kapitala Struktura kapitala se nanaša na znesek dolga in / ali kapitala, ki ga podjetje uporablja za financiranje poslovanja in financiranje premoženja. Struktura kapitala podjetja
  • Struktura podjetja Struktura podjetja Struktura podjetja se nanaša na organizacijo različnih oddelkov ali poslovnih enot v podjetju. Odvisno od ciljev podjetja in panoge
  • Osnovni kapital Osnovni kapital Osnovni kapital (delniški kapital, lastniški kapital, vloženi kapital ali vplačani kapital) je znesek, ki ga delničarji družbe vložijo za uporabo v poslu. Če je podjetje ustanovljeno, če je njegovo edino sredstvo denar, ki ga vložijo delničarji, potem je bilanca stanja uravnotežena z osnovnim kapitalom
  • Primarnost delničarjev Primarnost delničarjev Primarnost delničarjev je oblika upravljanja družbe, ki je osredotočena na delničarje in se osredotoča na povečanje vrednosti delničarjev, preden

Zadnje objave